Αρχική

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα εξεταζόμενα πανελληνίως μαθήματα, έτους 2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1381/14-04-2020, δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020
Υ.Α. 
με θέμα: Τροποποίηση και καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
 

ΦΕΚ απόφασης